• Местно лице по лекарствена безопасност (за България и/или Румъния) и свързаните с това услуги по лекарствена безопасност, в помощ на Европейското лице по лекарствена безопасност, което е изискване към всеки притежател на разрешение за употреба (ПРУ), с цел постигане на съответствие с регулаторните изисквания в ЕС (ЗЛПХМ, Регламент 1235/2010 и Директива 2010/84/EC) и местни задължения за осигуряване на лице за контакт по лекарствена безопасност за всеки ПРУ, които има разрешения за употреба на територията на България.
  • Проследяване на литературни източници и последваща оценка на релевантните статии/ научни публикации. Адекватното проследяване на случаи, описани в литературата могат да Ви помогнат да идентифицирате важни сигнали, свързани с профила на безопасност на Вашите продукти.