Ако търсите локален представител за съвет по регулаторни въпроси, свързани с Вашите козметични продукти в България и Румъния, можете да разчитате на нашия професионален подход.

Вашите продукти, както и етикетирането им и инструкциите за употреба трябва да отговарят на изискванията на Директива 76/768/EEC, Регламент (EC) No 1223/2009 и Българското законодателство в областта на етикетирането на козметични продукти (Наредба № 36 от 30.05.2005).

Ние подготвяме преводи и /или адаптираме Вашите текстове, за да постигнем съответствие с местните разпоредби и актуални изисквания. А ако вече сте изготвили свой текст, ние можем да оценим дали той е подходящ за пазара и неговите очаквания.